Výhody pokročilých výrobních technologií, jako 3D tisk, lasery a IT systémů pro sběr a analýzu velkého množství dat, spojí pod jednou střechou nové inovační centrum a Digital Innovation Hub – Brain4Industry v Dolních Břežanech. Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ AV ČR) se v posledních letech stále více otevírá spolupráci s průmyslovým sektorem. Na již úspěšně zavedená laserová centra HiLASE a ELI Beamlines naváže projekt Brain 4 Industry.

„Břežanské inovační centrum Brain 4 Industry je dalším důkazem úspěšného přenosu výsledků výzkumné práce vědců Fyzikálního ústavu do průmyslové praxe a intenzivního rozvoje spolupráce s firmami. Věříme, že se nám podaří získat potřebné finanční prostředky. Rádi bychom v polovině příštího roku zahájili stavbu samostatné budovy. Firmy dostanou možnost využít sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace, díky realizaci projektu vše pod jednou střechou,“ říká ředitel Fyzikálního ústavu Michael Prouza.

Největší přidanou hodnotou budoucího pracoviště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomůže klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.

Jakub Beneš, Ředitel závodu Z02 / Site Manager, BENEŠ a LÁT a.s.

Na podrobnosti fungovaní nového dolnobřežanského projektu jsme se zeptali budoucího koordinátora, pana Jakuba Beneše, který byl jmenován manažerem projektu Brain 4 Industry.

Kdo jsou hlavní aktéři a partneři projektu a jakou přidanou hodnotu pro DIH B4I přinášejí?
V první řadě to je Fyzikální ústav AV ČR, který zajišťuje expertní tým s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi v oblasti výzkumu a vývoje včetně experimentálních činností v oblasti pokročilých výrobních technologií. Dále je to dolnobřežanská společnost CARDAM, tým odborníků na inovativní aditivní technologie, která poskytuje kompletní řešení pro vývoj nových aplikací a výrobních procesů a zajišťování expertních služeb v oblasti matematického modelování a digitalizace. Významnou roli v projektu hraje Středočeské inovační centrum, které zaštítí oblast digitálních auditů, osvěty a vzdělávání v oblasti digitální transformace. V neposlední řadě také STAR Research & Innovation Cluster, který bude networkingové aktivity, vzdělávání a dotační poradenství, včetně vyhledávání finančních zdrojů a vhodných investorů. Důležitým partnerem bude také Ústav termomechaniky AV ČR, který doplní nabídkou konsorcia zejména v oblasti matematických simulací a využití prvků umělé inteligence ve výrobním procesu firem.

Můžete blíže popsat fungování inovačního centra B4I?
Inovační centrum B4I bude podporovat přenos pokročilých výrobních technologií do průmyslu V rámci B4I vzniká centralizované výzkumně vývojové pracoviště v České republice pro aditivní výrobní technologie a procesy, které bude předním místem pro implementaci inovativních aplikací pro klíčová průmyslová odvětví v ČR. Toto výzkumné a vývojové pracoviště bude nabízet celé spektrum služeb, například pro letecký a automobilový průmysl, zdravotnický průmysl, slévárenský průmysl nebo bezpečnostní a obranný průmysl. Další významné oblasti zájmu B4I jsou aplikovaný výzkum a vývoj laserových technologií pro výrobní podniky, vývoj inovativních virtuálních systémů řízení, matematické simulace a výpočetní metody, topologicky optimalizované produkty, rozvoj umělé inteligence,  certifikovaný proces výroby, laboratorní testování, ale také řadu vzdělávacích programů a školicí středisko.

Jaký bude cíl Digital Innovation Hub – Brain 4 Industry (DIH B4I)?
DIH B4I si klade za cíl umožnit, zejména malým a středním podnikům, přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům, čímž umožní zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech. Dále chceme nabídnout komplexní znalosti v oblasti měření efektivity a kvality výroby, a to od návrhu HW, přes samotný sběr dat a jejich následné vyhodnocování pro vytvoření online věrného obrazu o dění ve firemních procesech. Díky spojení institucí, které jsou samy o sobě kapacitami ve svém oboru, bychom chtěli nabídnout komplexní a cenově dostupné znalostí, dovedností a technologické vybavení, které umožní podnikům úspěšně projít digitální transformací a zvýšit využití umělé inteligence ve výrobě a řízení procesů.

Proč by měly české nebo i zahraniční firmy využívat služeb DIH B4I?
Ve světle překotného technologického pokroku dochází ke změnám konceptu pracovního času, produkce i očekávání pracovního trhu. Očekáváné komplexní propojení techniky a člověka do digitálního celku vyvolá potřebu nejen nových kompetencí průmyslových podniků, ale i celkového vzdělávacího systému a přípravy absolventů a zaměstnanců. Modernizace vzdělávacích přístupů bude významnou měrou ovlivňovat schopnost jednotlivých regionů a jejich podniků uspět v celosvětové konkurenci.

Zdroj: STAR Research & Innovation Cluster / Dolnobřežanský Rozkvět